Trivselregler

Brf. Glasäpplet

TRIVSELREGLER FÖR BRF GLASÄPPLET I VARBERG

 

Att bo i en bostadsrättsförening innebär ett gemensamt ansvar och vi måste därför hjälpas åt. För att alla skall trivas är det därför viktigt att det finns regler som alla som bor i föreningen skall följa, även gäster och hantverkare.

 

 

Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer av föreningens gemensamma utrymmen betalas av oss alla. Om en akut skada uppstår i fastigheten, antingen i din lägenhet eller att du observerar den i gemensamma utrymmen, exempelvis en vattenläcka, har Du ett ansvar att anmäla detta omedelbart till föreningens fastighetsservice, telefonnummer till dem finns på anslagstavlorna. 


 

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla egna lägenheten. Vad som ingår i lägenheten framgår av föreningens stadgar. Om något går sönder måste du se till att detta repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Underhåll och reparationer av din lägenhet bekostas av dig själv. Åtgärder som berör gemensamma utrymmen, byggnad eller gård bekostas av bostadsrättsföreningen (ingår i årsavgiften). Alla bostadsrättsinnehavare skall ha giltig hemförsäkring kompletterad med tillägg för bostadsrätt.

 

Säkerhet

Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare, som skall kontrolleras regelbundet. Lämna inte ut kod till entrédörr till obehöriga utan låt ev. gäster och hantverkare komma in genom uppringning av porttelefon. Se till att dörrar till entré, förråd och soprum alltid är låsta.

 

Bostadsrättsföreningen har ingen huvudnyckel, tappar ni er nyckel kan inte bostadsrättsföreningen hjälpa er att komma in i er lägenhet. Det är inte tillåtet att kopiera upp fler nycklar till lägenheterna, behöver ni fler nycklar kontakta styrelsen.

 

Störningar

Att bo i ett hus med flera lägenheter innebär ansvar och hänsyn. Man skall inte inbilla sig att det inte kommer att höras ljud i ett flerfamiljshus, då har man valt fel boende, man måste ju få leva ett normalt liv. Fastigheterna är av trä, välisolerade, relativt ljudisolerade mot ljud utifrån, men kan vara känsliga för ljud mellan våningarna. (Mätta ljudprov är godkända) För att alla skall trivas i vår förening är det viktigt att alla medlemmar visar hänsyn till och respekterar sina grannar. Enligt bostadsrättslagen har bostadsrättsinnehavaren en skyldighet att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Människor är olika och har olika upplevelser av störningar. Upplever Ni att det finns problem, prata med grannen och försök lösa det ihop.

 

Renoveringar

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Även om styrelsen gett sitt godkännande så ansvarar den som bygger om för att renoveringen görs fackmannamässigt, följer gällande lagar och regler samt att nödvändiga myndighetstillstånd ansöks. Trapphusen får inte användas som materialupplag och nedskräpning i samband med renoveringen ansvarar ni för städningen i trapphusen. Soprummet får inte användas för att kasta byggmaterial.

 

Är ni osäkra på vad ni får renovera/ändra i er lägenhet kontakta styrelsen.

 

Djur

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för att egna djur inte skräpar ner inom vårt bostadsrättsområde.

 

Det är förbjudet att mata fåglar inom området. Kontrollera i sandlådor och dylikt så att dessa är befriade från diverse otrevligheter innan ni låter era barn använda dem.

 

Paraboler, grillning samt skakning/piskning från balkonger

Paraboler får inte sättas upp. Grillning får inte göras på balkonger och intill husväggar, endast på uteplats samt på gemensamma grillar på gården. Skakning och piskning av vilket slag det är, får inte göras från balkongerna. Speciella ställ för detta finns mellan husen.

 

Gemensam utemiljö

Gården får användas av alla medlemmar. Tänk på att hålla ljudnivån nere på kvällarna så att du inte stör omkringboende. P.g.a. försäkringar är det av alla medlemmars intresse att se till att grillarna bara används av bostadsrättsinnehavarna.

Boulebana, odlingslotter, lekplats och övriga gårdsutrymmen skall hanteras på ett sådant sätt som vi själva vill möta det.

Se till att kranarna vid odlingslotterna är ordentligt stängda efter användande. De som har egna uteplatser ansvarar för att dessa sköts på ett sätt som är representativt för vår bostadsrättsförening. Bilar skall parkeras på respektive carports plats och cyklar vid anvisad plats. Finns en andra bil bör denna parkeras på besöksparkeringen uppe mot skogen. Är carportsplatsen ledig under en period är det önskvärt att parkera Er andra bil där. Vår bostadsrättsförening har beslutat att ha en gemensam vår och höststädning. Alla medlemmar förväntas delta i denna. Det är ett sätt att hålla nere årsavgiften.

 

Gemensam innemiljö

Utsmyckning i trapphusen och andra gemensamma utrymmen sker i samråd med styrelsen. Tänk på eventuell brandrisk samt att underlätta för städpersonal.

 

Odlingslotter och uteplatser

Om du väljer att utnyttja den odlingslott som tillhör lägenheten, ska denna skötas väl så att ogräs inte kan spridas. Du kan tillfälligt överlåta lotten om det finns andra intresserade i föreningen.

 

Se till att vattenkranarna är ordentligt stängda efter användande.

 

De som har egna uteplatser ansvarar för att dessa sköts på ett sätt som är representativt för vår bostadsrättsförening. Även där ingår ogräsrensning. Klippning av häcken köps däremot in av föreningen.

 

Miljöhusen

Vår bostadsrättsförening källsorterar i miljöhusen. Därför är det viktigt att allt material kastas i rätt kärl. Förpackningar av kartong skall vikas ihop för att spara utrymme och pengar. Vi betalar för varje tömning. Det är inte tillåtet att lägga grovsopor, möbler och dylikt i miljöhusen som det inte finns kärl för. Dörrarna till miljöhusen skall hållas låsta.

 

Redskapsbod

Här finner du trädgårdsredskap samt en mindre arbetsbänk.

 

Andrahandsuthyrning

Som bostadsrättsinnehavare får du lov att upplåta din lägenhet i andra hand endast om styrelsen lämnar tillstånd till detta. Tillstånd kommer endast att tillåtas om synnerliga skäl finns samt att styrelsen godkänner den som skall hyra i andra hand.

 

Entrédörr

Vid uppställning utav dörren skall strömmen till dörröppnaren brytas.

 

Överlåtelseavgift

Vid försäljning av bostadsrätt skall köparen erlägga 1000kr som överlåtelseavgift till föreningen för att täcka de administrativa kostnaderna. Detta faktureras i samband med första månadsfakturan.

 

Avgifter

Som bostadsrättsinnehavare betalar du in en årsavgift uppdelad på tolv månader. Denna skall täcka våra gemensamma utgifter som exempelvis, räntor, amorteringar, skatter, fastighets- och ekonomisk förvaltning o dyl. Avgiften skall betalas så att den finns på vårt bankgiro på förfallodagen varje månad. Vid utebliven eller försenad betalning av avgift – se Stadgar för Bostadsrättsföreningen Glasäpplet i Varbergs kommun, till vilka vi hänvisar till i övrigt. Dessa stadgar reglerar vår bostadsrättsförening varför alla medlemmar bör vara uppdaterade på dem.

 

Copyright 2013 - Brf. Glasäpplet